Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden

 

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze overeenkomst worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

 1. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument zijn recht op herroeping kan uitoefenen;
 2. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt binnen het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: een kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarbij de verplichtingen met betrekking tot levering en/of afname over een bepaalde periode zijn verspreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk medium dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: het recht van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het standaardformulier voor herroeping dat door de ondernemer ter beschikking wordt gesteld aan de consument voor het geval deze gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Ondernemer: een natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt aan consumenten;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, de overeenkomst wordt gesloten via één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de consument en ondernemer tegelijkertijd in dezelfde ruimte aanwezig zijn;
 11. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden zoals beschreven in dit document, van toepassing op de diensten van de ondernemer.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Grand Group
Witte Paardweg 46
1521PV Wormerveer

Telefoonnummer: +3185 004 5365
E-mailadres: info@granddeals.com
KvK-nummer: 78013801
BTW-identificatienummer: NL003273871B51

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor alle aanbiedingen van de ondernemer en voor elke overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de ondernemer en de consument.

2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, krijgt de consument de beschikking over de tekst van deze algemene voorwaarden. Als dit niet mogelijk is, zal de consument worden geïnformeerd over de mogelijkheid om de voorwaarden bij de ondernemer in te zien en om ze op verzoek kosteloos te ontvangen.

3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, kan de consument de algemene voorwaarden langs elektronische weg ontvangen op een manier die het voor hem gemakkelijk maakt om ze op te slaan. Als dit niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden elektronisch kan raadplegen en dat ze op verzoek kosteloos zullen worden verstrekt.

4. Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke voorwaarden gelden voor bepaalde producten of diensten, zijn deze ook van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden, geldt de bepaling die het meest gunstig is voor de consument.

5. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De nietige of vernietigbare bepalingen worden vervangen door bepalingen die de oorspronkelijke bedoeling zo goed mogelijk benaderen.

6. Situaties die niet expliciet in deze algemene voorwaarden worden behandeld, worden beoordeeld in overeenstemming met de bedoeling van deze voorwaarden.

7. Bij twijfel over de uitleg of inhoud van een of meer bepalingen in deze voorwaarden, prevaleert de interpretatie die het meest in lijn is met de geest van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Duidelijke vermelding van beperkte geldigheidsduur of specifieke voorwaarden van het aanbod.

2. Aanbiedingen zijn niet bindend; de ondernemer behoudt het recht om deze te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod omvat een nauwkeurige beschrijving van producten/diensten voor een goede beoordeling door de consument. Eventuele afbeeldingen moeten de producten/diensten waarheidsgetrouw weergeven; fouten binden de ondernemer niet.

4. Informatie in het aanbod is indicatief en vormt geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen zijn een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave; kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

6. Elk aanbod bevat alle benodigde informatie, zoals:
- prijs inclusief belastingen;
- verzendkosten;
- hoe de overeenkomst tot stand komt;
- herroepingsrecht;
- betaling, levering en uitvoering;
- aanvaardingstermijn van het aanbod;
- tarieven voor communicatie op afstand;
- archivering en raadpleging van de overeenkomst;
- mogelijkheid tot gegevenscontrole en correctie;
- beschikbare talen voor overeenkomstsluiting;
- gedragscodes van de ondernemer en hun raadpleging;
- minimale duur bij duurtransacties.

 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST


1. De overeenkomst wordt gesloten op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij anders bepaald in lid 4.

2. Indien de consument het aanbod elektronisch aanvaardt, bevestigt de ondernemer onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang deze ontvangst niet is bevestigd, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. Bij elektronisch gesloten overeenkomsten neemt de ondernemer passende maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving indien elektronische betaling mogelijk is.

4. De ondernemer behoudt zich het recht voor om binnen wettelijke kaders te controleren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en andere relevante feiten te onderzoeken die van belang zijn voor het aangaan van de overeenkomst op afstand. Bij gegronde redenen kan de ondernemer een bestelling weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.

5. Bij het product of de dienst stuurt de ondernemer de consument schriftelijk of op een toegankelijke manier de volgende informatie:
- het bezoekadres voor klachten;
- de voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht;
- informatie over garanties en service na aankoop;
- gegevens zoals vermeld in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij reeds verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
- opzeggingsvereisten voor overeenkomsten van meer dan één jaar of onbepaalde duur.

6. Bij duurtransacties geldt het vorige lid alleen voor de eerste levering. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. De consument heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van het product. De bedenktermijn begint de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen vertegenwoordiger die aan de ondernemer bekend is gemaakt.

2. Gedurende deze bedenktijd dient de consument het product en de verpakking zorgvuldig te behandelen. Hij mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product inclusief alle toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

3. De consument dient zijn wens om gebruik te maken van het herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het modelformulier. Na het kenbaar maken van het herroepingsrecht heeft de consument 14 dagen de tijd om het product retour te sturen. De consument dient aan te tonen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.

4. Als de consument na afloop van de termijnen zoals genoemd in lid 2 en 3 geen gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht of het product niet heeft teruggestuurd naar de ondernemer, wordt de koop als definitief beschouwd.

Bij levering van diensten:

1. Bij de levering van diensten heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen ten minste 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst te ontbinden.

2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de consument de redelijke en duidelijke instructies te volgen die door de ondernemer zijn verstrekt bij het aanbod of uiterlijk bij de levering van de dienst.


ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING


1. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van het terugzenden van het product voor zijn rekening, maar niet meer dan redelijkerwijs nodig is.

2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Dit gebeurt nadat het product is ontvangen door de ondernemer of wanneer de consument sluitend bewijs van volledige terugzending heeft overlegd. De terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode die de consument heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Als het product beschadigd is als gevolg van onzorgvuldig gebruik door de consument, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt vóór het sluiten van de koopovereenkomst.


ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT


1. De ondernemer heeft het recht om het herroepingsrecht van de consument uit te sluiten voor bepaalde producten, zoals beschreven in lid 2 en 3. Deze uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen geldig indien de ondernemer dit duidelijk heeft vermeld in het aanbod, ofwel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten die:
- op maat zijn gemaakt volgens specificaties van de consument;
- duidelijk van persoonlijke aard zijn;
- niet kunnen worden teruggestuurd vanwege hun aard;
- snel kunnen bederven of verouderen;
- onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen controle heeft;
- losse kranten en tijdschriften betreffen;
- audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken door de consument;
- hygiëneproducten waarvan de verzegeling is verbroken door de consument.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten die:
- betrekking hebben op logies, vervoer, restaurantdiensten of vrijetijdsbesteding die op een specifieke datum of tijdens een specifieke periode worden geleverd;
- zijn begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de consument voordat de bedenktijd is verstreken;
- betrekking hebben op weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

1. Tijdens de geldigheidsduur zoals vermeld in het aanbod, blijven de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten ongewijzigd, behalve in het geval van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De ondernemer kan echter producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen zijn gekoppeld aan schommelingen op de financiële markt en waarover hij geen controle heeft, tegen variabele prijzen. Deze afhankelijkheid van marktschommelingen en het feit dat vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden duidelijk vermeld bij het aanbod.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien dit contractueel is bedongen en:
- het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
- de consument de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.

5. De vermelde prijzen in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten. In geval van druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product te leveren tegen de foutieve prijs.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en aan de geldende wettelijke voorschriften en/of overheidsvoorschriften op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een eventuele garantie verstrekt door de ondernemer, fabrikant of importeur doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument heeft op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer.

3. Eventuele gebreken of onjuist geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten dienen te worden teruggestuurd in de originele verpakking en in nieuwstaat.

4. De garantieperiode van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elk individueel gebruik door de consument, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie is niet van toepassing indien:
- de consument zelf de geleverde producten heeft gerepareerd en/of bewerkt, of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
- de geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld, of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de verpakking;
- de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die door de overheid zijn gesteld of zullen worden gesteld met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen van bestellingen van producten en bij de uitvoering van deze bestellingen, evenals bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van diensten.

2. De plaats van levering is het adres dat door de consument aan de ondernemer is verstrekt.

3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met spoed uitvoeren, maar in ieder geval binnen 30 dagen, tenzij anders overeengekomen met de consument voor een langere leveringstermijn. Indien er vertraging optreedt bij de bezorging of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument hierover binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling worden geïnformeerd. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. Bij ontbinding van de overeenkomst zoals beschreven in lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het betaalde bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument zal bij levering duidelijk en begrijpelijk worden geïnformeerd over het feit dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten voor eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekende vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING


Opzegging

1. De consument heeft het recht om een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die tot doel heeft om regelmatig producten te leveren (waaronder elektriciteit) of diensten te verlenen, te allen tijde op te zeggen. De opzegging dient te geschieden conform de overeengekomen opzeggingsregels met een opzegtermijn van maximaal één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die tot doel heeft om regelmatig producten te leveren (waaronder elektriciteit) of diensten te verlenen, kan door de consument worden opgezegd tegen het einde van de bepaalde duur. Hierbij dient de consument de overeengekomen opzeggingsregels te volgen met een opzegtermijn van maximaal één maand.

3. De consument heeft het recht om de in de voorgaande leden genoemde overeenkomsten op elk moment op te zeggen, zonder beperkingen op het moment van opzegging of de opzegmethode, en met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en tot doel heeft om regelmatig producten te leveren (waaronder elektriciteit) of diensten te verlenen, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. Niettemin mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en tot doel heeft om regelmatig dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften te leveren, stilzwijgend worden verlengd voor maximaal drie maanden, waarbij de consument de verlengde overeenkomst aan het einde van de verlenging met een opzegtermijn van maximaal één maand kan opzeggen.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en tot doel heeft om regelmatig producten of diensten te leveren, mag alleen stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde duur als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, en in het geval van regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

7. Een overeenkomst voor een proef- of kennismakingsabonnement voor dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8. Bij een overeenkomst met een duur van meer dan een jaar kan de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij dit in strijd is met redelijkheid en billijkheid.


ARTIKEL 13 - BETALING

1. Tenzij anders overeengekomen, moeten de bedragen die de consument verschuldigd is, worden betaald binnen 7 werkdagen na het begin van de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6, lid 1. In het geval van een overeenkomst voor het verlenen van een dienst, begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument is verplicht om eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan de ondernemer te melden.

3. Bij wanbetaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten in rekening te brengen die vooraf aan de consument zijn medegedeeld.


ARTIKEL 14 - KLACHTENPROCEDURE

1. De ondernemer heeft een duidelijk bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze procedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden na constatering van de gebreken volledig en duidelijk worden ingediend bij de ondernemer.

3. Binnen 14 dagen na ontvangst beantwoordt de ondernemer de bij hem ingediende klachten. Als de afhandeling van een klacht meer tijd vraagt, ontvangt de consument binnen 14 dagen na ontvangst een bericht van ontvangst met een indicatie van de termijn waarbinnen een uitvoeriger antwoord kan worden verwacht.

4. Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.

5. Bij klachten moet de consument zich eerst tot de ondernemer wenden. Als de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur, en de klacht niet onderling kan worden opgelost, kan de consument zich tot Stichting WebwinkelKeur wenden voor gratis bemiddeling. Mocht er nog steeds geen oplossing worden gevonden, kan de consument ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan de onafhankelijke geschillencommissie van Stichting WebwinkelKeur, waarvan de uitspraak bindend is voor zowel ondernemer als consument. De kosten voor het voorleggen van een geschil aan deze commissie zijn voor rekening van de consument. Klachten kunnen ook worden gemeld via het Europees ODR-platform.

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, heeft de ondernemer naar eigen keuze de mogelijkheid om de geleverde producten kosteloos te vervangen of te repareren.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zelfs als de consument buiten Nederland woont.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze overeenkomsten.